N-[2-(4-methylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide

N-[2-(4-methylphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide