1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)nonan-3-one

1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)nonan-3-one