1-[(1s,6r)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]ethanone

1-[(1s,6r)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]ethanone