diethyl methyl[4-(2-thienylcarbonyl)phenyl]malonate

diethyl methyl[4-(2-thienylcarbonyl)phenyl]malonate