4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)aniline

4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)aniline