4-Cyano-4'-nonylbiphenyl

4-Cyano-4'-nonylbiphenyl