n-{2-[(e)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-6-(diethylamino)phenyl}acetamide

n-{2-[(e)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-6-(diethylamino)phenyl}acetamide