3-Carboxylato-1-(2-hydroxyethyl)pyridinium

3-Carboxylato-1-(2-hydroxyethyl)pyridinium