5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoyl chloride

5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoyl chloride