4-(4-Aminobenzyl)-N-ethylaniline

4-(4-Aminobenzyl)-N-ethylaniline