4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine-1-ethyl 2-aminobenzoate

4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine-1-ethyl 2-aminobenzoate