N-(4-bromophenyl)-2-{[5-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide

N-(4-bromophenyl)-2-{[5-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide