2-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol

2-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol