1-(1-(4-Heptylphenyl)vinyl)-4-propoxybenzene

1-(1-(4-Heptylphenyl)vinyl)-4-propoxybenzene