2-(4,4-Bis(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dienyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride

2-(4,4-Bis(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dienyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride