3H-Indolium, 2-(2-(4-(dimethylamino)phenyl)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-, chloride

3H-Indolium, 2-(2-(4-(dimethylamino)phenyl)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-, chloride