1,5-dimethyl-2,4-bis(1-phenylethyl)benzene

1,5-dimethyl-2,4-bis(1-phenylethyl)benzene