N-(2-hydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxamide

N-(2-hydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxamide