2,2-Dimethyl-3-(dimethylamino)-4'-(methylsulfonyl)-propiophenone hydrochloride

2,2-Dimethyl-3-(dimethylamino)-4'-(methylsulfonyl)-propiophenone hydrochloride