3-(2,4-Bis(dimethylamino)phenyl)-6-(dimethylamino)-3-(4-(dimethylamino)phenyl)phthalide

3-(2,4-Bis(dimethylamino)phenyl)-6-(dimethylamino)-3-(4-(dimethylamino)phenyl)phthalide