3-(2-hydroxyethyl)-2-[3-[3-(2-hydroxyethyl)-3H-benzothiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-enyl]benzothiazolium bromide

3-(2-hydroxyethyl)-2-[3-[3-(2-hydroxyethyl)-3H-benzothiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-enyl]benzothiazolium bromide