4-({[2-(naphthalen-2-ylamino)-2-oxoethyl]sulfanyl}methyl)benzoic acid

4-({[2-(naphthalen-2-ylamino)-2-oxoethyl]sulfanyl}methyl)benzoic acid