n-{[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonyl}tyrosine

n-{[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonyl}tyrosine