methyl 7'-(diethylamino)-2-methylspiro[benzo[f]chromene-3,2'-chromene]-5-carboxylate

methyl 7'-(diethylamino)-2-methylspiro[benzo[f]chromene-3,2'-chromene]-5-carboxylate