Ethyl 4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate

Ethyl 4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxylate