1,2-Dimethyl-4,5-bis(1-phenylethyl)benzene

1,2-Dimethyl-4,5-bis(1-phenylethyl)benzene