2-([5-(3-Fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl)-N-[2-(propan-2-yloxy)phenyl]acetamide

2-([5-(3-Fluorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl)-N-[2-(propan-2-yloxy)phenyl]acetamide