2,5-dimethyl-4-(1-methylcyclohexyl)phenol

2,5-dimethyl-4-(1-methylcyclohexyl)phenol