(4e)-n-{4-[2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenoxy]butyl}-4-({4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl}imino)-1-oxo-1,4-dihydronaphthalene-2-carboxamide

(4e)-n-{4-[2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenoxy]butyl}-4-({4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl}imino)-1-oxo-1,4-dihydronaphthalene-2-carboxamide