N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxamide