Pyrazine, 2-ethoxymethyl-

Pyrazine, 2-ethoxymethyl-