2-Propen-1-ol, 3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methyl-, 1,1',1''-triester with boric acid (H3BO3)

2-Propen-1-ol, 3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methyl-, 1,1',1''-triester with boric acid (H3BO3)