2-phenoxyethyl dihydrogen phosphate

2-phenoxyethyl dihydrogen phosphate