6-(2,2-Dicyanovinyl)-1-(2-(2-benzothiazolylthio)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline

6-(2,2-Dicyanovinyl)-1-(2-(2-benzothiazolylthio)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline