1-(2-((4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)-m-tolyl)ethylamino)ethyl)pyrrolidine-2,5-dione

1-(2-((4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)-m-tolyl)ethylamino)ethyl)pyrrolidine-2,5-dione