disodium 7-[(e)-(4-amino-3-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate

disodium 7-[(e)-(4-amino-3-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate