Ethyl amidinomethylcarbamate, dimethyl derivative

Ethyl amidinomethylcarbamate, dimethyl derivative