3H-Indolium, 2-[[(4-ethoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride

3H-Indolium, 2-[[(4-ethoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride