Bis(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate

Bis(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate