2-(Dimethylamino)ethyl chlorosulfite, hydrochloride

2-(Dimethylamino)ethyl chlorosulfite, hydrochloride