Diphenyl [carbonylbis(imino-4,1-phenylenemethylene-4,1-phenylene)]biscarbamate

Diphenyl [carbonylbis(imino-4,1-phenylenemethylene-4,1-phenylene)]biscarbamate