Cyclohexanol, 1-[1-(3-chlorophenyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-

Cyclohexanol, 1-[1-(3-chlorophenyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-