2-(4-{(e)-[1-(hydroxymethyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl]diazenyl}phenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid- 2,2'-iminodiethanol(1:1)

2-(4-{(e)-[1-(hydroxymethyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl]diazenyl}phenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid- 2,2'-iminodiethanol(1:1)