Ethanethiol, 2-(4-nonylphenoxy)-, hydrogen phosphorodithioate

Ethanethiol, 2-(4-nonylphenoxy)-, hydrogen phosphorodithioate