Phenol, 2-(1-ethylcyclopentyl)-4,6-dimethyl-

Phenol, 2-(1-ethylcyclopentyl)-4,6-dimethyl-