1-(4-Chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene

1-(4-Chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene