Oxiranylmethyl p-vinylbenzoate

Oxiranylmethyl p-vinylbenzoate