1-(2-amino-5-chlorophenyl)-1-phenylethanol

1-(2-amino-5-chlorophenyl)-1-phenylethanol