2,2,2-Trichloro-1-isopropoxyethanol

2,2,2-Trichloro-1-isopropoxyethanol