2-Acetyl-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one

2-Acetyl-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one